Tampilkan postingan dengan label Naskah Bahasa Jawa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Naskah Bahasa Jawa. Tampilkan semua postingan

KAMIT (sandiwara bahasa jawa)

Selasa, 01 Oktober 2013 gusmel riyadh

KAMIT
Sandiwara Basa Jawi
Dening: Gusmel Riyadh


“perkara nyumbang wis owah dadi utang piutang….”
SINOPSIS
Lakon Kamit adalah sebuah kritik sosial yang mengisahkan tentang kehidupan masyarakat bawah. Cerita ini menyoroti tentang budaya nyumbang/njagong. Disadari atau tidak bahwa budaya nyumbang yang berkembang di masyarakat sekarang ini telah bergeser makna menjadi semacam utang piutang. Kelompok Bandul Nusantara mengangkat wacana ini melalui sebuah lakon Kamit.

Adalah seorang pria miskin bernama Kamit, beristrikan Suli, perempuan yang mempunyai kegemaran yang unik, yakni nyumbang. Di mata Kamit, apa yang dilakukan istrinya adalah semacam pemborosan. Betapa tidak, perilaku nyumbang istrinya bukan lagi semata-mata karena keikhlasan melainkan sudah diikuti beberapa kepentingan lainnya, misalnya: menjaga gengsi di mata teman atau tetangga, merasa punya hutang karena dulu pernah disumbang.

Sayangnya, kepentingan tersebut tidaklah didukung oleh finansial yang memadai. Akibatnya, untuk memburu keinginannya itu Suli menjual barang-barang rumah tangga selain hutang sana-sini. Hal itulah yang selalu memicu amarah Kamit, suaminya. Pertengkaran tak bisa dielakkan. Terlebih ketika muncul isu bahwa Suli telah mencuri seekor kambing milik Mbah Jebrak, tetangganya. Konflik memuncak dan kejutan-kejutan akhir akan menjawab rasa penasaran para penonton.

Lakon ini akan didominasi oleh dialog-dialog berkultur Jawa. Pengadeganan pun sebisa mungkin dikonsep realis berbasis kultur Jawa pula. Lakon Kamit nantinya tidak hanya menjadi sebuah tontonan komedi yang sarat kritik sosial melainkan juga sebagai pengingat bahwa kita masih memiliki bahasa Jawa yang cocok untuk sebuah tontonan modern.

Lakon Kamit Karya Gusmel Riyadh. Dipentaskan pertama kali oleh Teater NGLILIR SMA N 1 Karanganyar dan kemudian disempurnakan melalui pentas Kelompok Bandul Nusantara

Becik Nitik, Ala Pilara (Drama Bahasa Jawa)

Selasa, 10 Mei 2011 gusmel riyadh

Becik Nitik, Ala Pilara
Sandiwara Kampung
* M. Ahmad Jalidu

Kontak :
08175486266
masjali@yahoo.com


BABAK 1
Omahe kang Marto. Somat, anake kang Marto lagi wae bali, dheweke mbonceng Mas Bambang lan didhunke ngarep omah. Saka njero keprungu suara megaprone Mas Bambang.

Kang Marto : “Diterke sapa Le?”
Somat : “Mas Bambang.”
Bu Marto : “Mas Bambang ki jan apikan tenan ya, karo sapa-sapa isa akrab. Karo cah mejid ya srawung, karo copet ya srawung.”
Kang Marto : “Huss! Bu, nek omong ki ra waton!”
Bu Marto : “Waton apa? Cen nyatane kaya ngono kok. Mas Bambang ki cen apikan, njur anakmu ki ya copet tenan”.
Somat : “Alah! Mung pisan wae kok njur dicap. Aku nyopet mung pisan mbok. Gek sasi pasa wingi kae. Kuwi sing melu ngicipi dhuite ya sapa? Simbok barang to? Nek ra reka-reka tak golekke tangeh isa melu mangan iwak pitik kaya tangga-tanggane, Mbok”.
Kang Marto : “Le! Isa mingkem ora? Rembugan bab nyopet yo ndadak mbengok-mbengok, alon sithik isa ra? Krungu kiwa tengen rak ya ra kepenak!”
Bu Marto : “Wis kana lek adus. Njur ning ngomah wae, rasah lunga meneh. Bocah kok ra isa ning ngomah sak jam wae. Minggatt terus…”
Somat : “Sak sirku to Mbok! Awak-awakku dhewe, sikil-sikilku dhewe, nyawa-nyawaku dhewe”.
Kang Marto : “Mat! Cangkemmu ditata! Omong karo mbokne kaya omong karo gali pasar!”
Somat : (Mlebu ing kamar, njawab seka njero kamar) “Kula ra ngomong ro gali pasar pak. Ning karo Bojone Gali pasar!”
(Bu Marto mlebu perangan njero omah, Pak Marto meneng.)
Kang Marto : (nyeluk bojone) “Nah! Nah!..,”
(Ora ana sing njawab. Kang.)
Kang Marto : “Nah! Bajigur!! Kupingmu kesumpelan aspal po piye?”
Bu Marto : (seka njero) “ngapa ta? Aku ki krungu. Ning gek mbenakke panci ning kompor. Ngapa ta?”
Kang Marto : “Tuju enamku mau ning ngendi?”

ANDHE- ANDHE LUMUT ( WATERMANIK VILLAGE )

gusmel riyadh

ANDHE- ANDHE LUMUT
( WATERMANIK VILLAGE )
Anonim

Ing desa Watermanik ana perayaan lamarane Panji Asmarabangun karo Dewi Sekartaji.Ujug-ujug ana lindu kang gedhe,kabeh wong panik lan bubar dhewe-dhewe.Dewi Sekartaji uga mlayu terus,nganthi ora ngerti daerah ingkang dilewati sehingga mlebu ing tengah alas.Nanging Panji Asmarabangun isih ing kana.Banjur ngerti yen Dewi Sekartaji lunga,Panji gela.Dheweke terus lunga nggoleki Dewi Sekartaji lan ngganti asmane dadi Andhe-Andhe Lumut.Panji akhire tinggal ing omahe Bu Dhadapan.

Jaka Tarub Dadi Duda (drama bahasa jawa)

gusmel riyadh

JAKA TARUB DADI DUDA
 Anonim

Dina Jemuah…
Suasana sore wis mulai cerah.Udan sing mikine gede….benget be wis mandeg.Srengengene wis mulai katon.Eh…ditambah ana pelangi mentongol neg sisi kulon.Jerene wong-wong tah angger ana pelangi,berarti arep ana bidadari sing arep adus neng bumi.Tapi…bener orane ya mbuh ora ngerti.
Selot sowe…bit…semribit ana ambu-ambuan wangi pisan.Ana apa ya?Suara kemrincing…kemrincing genah epor sekang sisi kulon.

Mak Ana Asu Mlebu Ngomah

Senin, 21 Maret 2011 gusmel riyadh

Mak…!!
Ana Asu Mlebu ngOmah

Dening: Andy Sri Wahyudi


ada juga versi bahasa Indonesia>> Mak Ada Anjing Masuk Rumah


ANA ING KAMPUNG EMBUH. KAMPUNG SING ORA ANA NANG PETA KECAMATAN.

NANG LATAR SING RADA JEMBAR, ANA BOCAH WADON CILIK JENENGE SUMI, LUNGGUH DEWEAN NUNGGU MAKNE MULEH SAKA PASAR. SUMI KETHAP KETHIP, RUPANE KATON NYREMIMIH.
ORA LET SUWE SUMI NYANYI-NYANYI DEWE. NYANYI SAPENAKE UDELE DEWE.

Sumi : Dondong apa salak
Duku cilik-cilik
Ngandong apa mbecak
Mlaku thimik-thimik
Mengko ibu mesti mundhut oleh-oleh
Kacang karo roti
Aku diparingi

Ah males ah…

SUMI MLAYU MBUH LUNGA NANGENDI

SAKA NJERO OMAH, ANA SUARA PATING GLODEK, SUARA BEKAKAS PADA TIBA. ANA SUARA ASU NJEGOG, NGGERENG, LAN GUMUYU CEKEKEKAN. DUMADAKAN NYUSUL SUARANE SURIP, BENGAK-BENGOK MISUH-MISUH DEWE. SURIP MBANYAKI, GEDABIKAN NGOYAK-OYAK MECUTI ASU! NGANGGO PECUT BLEDEK, SENJATA WARISAN LELUHURE!

Surip : Maak!! Ana Asu mlebu ngomah!!! Cia...ttt!!! CTAR…CTER…CTER…CTAR...!
Modar Ndasmu! Kena cengelmu ra kowe! Sabet Cangkemmu!

Asu-asu : Gugukkk gukk gukkk gukkk!! Grrrr!!! Hahaha…Kakakakakakak..!!!

Surip : Minggat!! Asu Njijiki!! Kena cengelmu ra we!

ASUNE MLAYU METU NGOMAH, NANGING ANA ASU SIJI SING ISIH KERI, NGADEK NGGEJEJER MENTHELENGI SURIP. SURIP GAGE MLUNCAT MECUT NDASE ASU.

Surip : Wo…malah mecicil! Tampanana! Ciaaattt…! Modar Cocotmu!

Urip DiLakoni Kanthi Waras lan Trengginas

gusmel riyadh

LELAKON
Urip DiLakoni Kanthi Waras lan Trengginas

Katulis Dening : Andy Sri WahyudiRingkesan Carita

Wis ora kena diselaki maneh, jaman ora tahu mandeg. Modal gede terus mubeng nggiling manungsa. Awak dadi wesi keringet dadi oli! Manungsa wis raurusan marang liyan. Akeh sing pengin ngrasakake surgane donya lan surgane akhirat kanthi ngalalake kabeh cara. Uriping manungsa samsaya suwe samsaya kebacut: dadi kewan sing tegel pangan-panganan.

….lan ana agama anyar sing jenenge: Duit!